Tietosuojaseloste

Yleistä
M-Golf Solutions Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa
mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen M-Golf Solutions Oy:n palveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin sekä verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin tietoihin.

Käytämme tietoja:
-Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
-Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
-Palveluiden ja markkinoinnin parantamiseen
-Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
M-Golf Solutions Oy (Y-tunnus 3160620-8)
Kotiportinkatu 6, 15320 LAHTI
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
m golfsolutions@gmail.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
-Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
-Tunnistamistiedot, kuten nimi
-Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-Maksutietojen osalta maksun summa, maksutapa sekä viitenumero
-Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
-Ostoshistoria, mm. tilatut palvelut ja niiden hintatiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi M-Golf Solutions Oy:n
palveluita Internetin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.


Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään:


-Asiakkuuden ylläpitämiseen
-Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
-M-Golf Solutions Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
-Asiakaskokemuksen parantamiseen
-Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
-Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
-Väärinkäytösten estämiseen
-Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja M-Golf Solutions Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
M-Golf Solutions Oy säilyttää asiakastietoja Saksassa.
Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.


Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain M-Golf Solutions Oy:n omilla työntekijöillä. Kukin
henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun
lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
M-Golf Solutions Oy (Y-tunnus 3160620-8)
Kotiportinkatu 6, 15320 LAHTI
Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida M-Golf
Solutions Oy:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja tietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
-Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö
aineisto henkilötietoja tai ei
-Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
-Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme
tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
-Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen
turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden
varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
-Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua
koskevista henkilötiedoista
-Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
-Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää M-Golf Solutions Oy:n järjestelmiin tallennetut tietosi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: mgolfsolutions@gmail.com

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
M-Golf Solutions Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.


Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös
asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
-Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
-Varausjärjestelmäkumppanille:
https://www.asio.fi/pdf/Tietosuojakaytanto_ja_Rekisteriseloste.pdf
-Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut asiakaskirjeen.
-SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
-Maksunvälittäjälle maksukortilla, verkkopankilla tai Mobile Paylla maksaessa:
https://www.paytrail.com/hubfs/Privacy/Paytrail-DPA-FI.pdf?hsLang=fi

M-Golf Solutions Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Käytetäänkö M-Golfin sivuilla evästeitä?
Varauskalenteri käyttää evästeitä käyttäjän sujuvan selaamisen ja palvelun toiminnan
varmistamiseksi. Evästeet sisältävät vain sivuston sisällä käytettäviä tunnisteita joista ei ole
mahdollista tunnistaa käyttäjää tai tähän liitettäviä tietoja, ja ovat pakollisia käytön
mahdollistamiseksi

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä
kysymyksissä sähköpostilla: mgolfsolutions@gmail.com